In faza de initiere a lucrarilor :

 • verificarea existentei autorizatiei de construire, precum si indeplinirii
 • conditiilor legale prevazute de aceasta (pentru cazul in care natura proiectului implica acest lucru)
 • verificarea corespondentei dintre prevederile autorizatiei si cele ale proiectului
 • studierea proiectului, caietelor de sarcini, tehnologiilor si procedeelor necesare pentru realizarea constructiei
 • verificarea existentei documentelor scrise si desenate si corelarea acestora
 • transmiterea observatiilor catre proeictant daca se identifica neconcordante intre partea scrisa si cea desenata
 • controlarea respectarii prevederilor cu privire la verificarea proiectelor de catre verificatori atestati pentru cerintele stabilite prin Legea 10/1995 (pentru cazul in care natura proiectului implica acest lucru)
 • verificarea existentei in proiect a programului de control al calitatii, cu precizarea fazelor determinante
 • participarea la analizarea ofertelor pentru executarea lucrarilor, la elaborarea contractelor
 • preloarea amplasamentul lucrarii si predarea lui, liber de orice sarcina, executantului in conformitate cu cotele din proiect
 • participarea impreuna cu proiectantul si cu executantul la trasarea generala a constructiei si la stabilirea bornelor de reper
 • predarea constructorului spatiul rezervat pentru organizarea de santier

In faza de executie a lucrarilor :

 • urmarirea realizarii constructiei in conformitate cu prevederile proiectelui, ale caietelor de sarcini, ale reglementarilor tehnice in vigoare si ale contractului
 • controlarea respectarii tehnologiilor de executie si aplicarii corecte a acestora in vederea asigurarii nivelului calitativ prevazut in documentatia tehnica, in contract si in normele tehnice in vigoare
 • verificarea utilizarii de lucratori autorizati pentru lucrarile la care reglementarile tehnice au prevederi in acest sens
 • verificarea respectarii calitatii materialelor livrate pentru constructii, respectiv, existentei documentelor de atestare a calitatii si corespondentei calitatii acestora cu prevederile cuprinse in documentele de calitate si contract
 • interzicerea utilizarii de materiale, semifabricate si prefabricate necorespunzatoare sau fara certificate de calitate, fara agrement tehnic pentru materiale netraditionale, sau din import, sau fara declaratie de conformitate a calitatii
 • interzicerea utilizarii de tehnologii noi, fara agrement tehnic
 • sistarea executiei, demolarea lucrarilor executate necorespunzator si refacerea lor numai in baza solutiilor elaborate de proiectant
 • transmiterea observatiilor catre proiectant daca se identifica solutii care nu sunt in concordanta cu situatia din teren sau daca proiectul nu raspunde unor cerinte cunoscute ale beneficiarului
 • participarea la verificarea in fazele determinante si la intocmirea proceselor verbale de lucrari ascunse
 • verificarea realizarii lucrarilor, pe stadii fizice, pe tot parcursul executiei acestora, admiterea la plata numai lucrarile corespunzatoare din punct de vedere cantitativ si calitativ
 • preloarea documentele de la executant si proiectant si completarea cartii tehnice a constructiei cu toate documentele prevazute de reglementarile legale
 • urmarirea dezafectarii lucrarilor de organizare de santier si predarea terenul detinatorului acestuia la terminarea lucrarilor

In faza de receptie a lucrarilor :

 • intocmirea documentatiilor aferente receptiei
 • participarea la receptia lucrarilor, punerea la dispozitia membrilor comisiei de receptie a documentelor cartii tehnice a constructiei
 • urmarirea lichidarii obiectiilor din anexele procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor
 • predarea beneficiarului actelor de receptie impreuna cu cartea tehnica a constructiei

In perioada dintre receptia la terminarea lucrarilor si receptia finala :

 • urmarirea remedierilor cuprinse in anexa procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor